1. Yn y 100 diwrnod cyntaf: Torri'r cylch argyfwng myfyrwyr

Y presennol a’r dyfodol

Ni all pobl astudio os na allant ddiwallu eu hanghenion sylfaenol. Mae ymchwil wedi canfod y canlynol:

 • Mae 65% o fyfyrwyr yn torri'n ôl ar fwyd
 • Mae 77% o gyflogau teuluoedd myfyrwyr yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw
 • Mae iechyd meddwl 46% o fyfyrwyr wedi gwaethygu ers mis Medi 2023
 • O'r myfyrwyr llawn-amser sy'n gweithio, mae 1 o bob 5 yn gweithio mwy nag 20 awr yr wythnos

Mae myfyrwyr yn cael eu gweld fel targedau hawdd i’w blingo. Mae landlordiaid a chyflogwyr yn cymryd mantais ohonom; mae ein prifysgolion a’n colegau’n ceisio datrys eu problemau diffyg cyllido trwy gynyddu eu hincwm gan gynnig gyda bwyd a llety drud wedi’i ddarparu’n allanol i fyfyrwyr. Mae ein hiechyd meddwl yn dioddef, ac ni allwn gael y driniaeth sydd ei hangen arnom - ac rydym yn gweld ein ffrindiau a'n cydweithwyr rhyngwladol yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd.

Mae'r llywodraeth yn tybio bod gennym ni i gyd ddau riant ar incwm dosbarth canol, yn barod i dalu drosom ni - ond nid dyna pwy ydyn ni bellach. Mae hyn i gyd yn golygu nad oes gennym ni'r arian i ganolbwyntio ar ein hastudiaethau.

 

Presennol a dyfodol amgen

Dychmygwch pe baem ni i gyd yn gallu fforddio byw mewn cartref o ansawdd da, bod gennym yr amser a'r arian i fwyta bwyd iach, maethlon, a'r egni i ganolbwyntio ar ein haddysg.

Mae campysau ledled Ewrop yn gallu cefnogi ein cenhedlaeth o fyfyrwyr i fyw fel hyn, felly pam na allwn ni? Byddem yn treulio mwy o amser yn dysgu – a llai o amser yn meddwl am yr hyn y gallwn ei wneud dim ond i allu goroesi.

Mae angen isafswm safon byw arnom, fel y gallwn ganolbwyntio ar yr hyn y daethom i addysg ar ei gyfer: dysgu!

Pan fydd myfyrwyr yn cael y gefnogaeth angenrheidiol, rydym yn gweld mwy o amser yn mynd i mewn i'n hastudiaethau, i ddatblygu ein hunain, i arloesi, ac i gyrraedd ein potensial - ond rydym hefyd yn gweld llai o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus a'r wladwriaeth les, oherwydd ein bod yn iachach ac yn cyfrannu mwy. Mae hyn yn rhyddhau adnoddau cymdeithasol i adeiladu ein dyfodol a buddsoddi mewn seilwaith hirdymor.

Mae gennym ni’r amser a’r lle i wireddu ein gobeithion a’n breuddwydion – yn union yr un fath ag oedd gan y cenedlaethau o’n blaenau.

Gyda’r pecyn hwn o fesurau, gallem godi pob myfyriwr yn y DU allan o dlodi, rhoi gobaith i bob un ohonom ar gyfer y dyfodol, a’i gwneud yn bosibl i astudio er mwyn ysgogi cyfleoedd i’n cenhedlaeth unwaith eto.

 

Syniadau polisi

Codi pob myfyriwr allan o dlodi uniongyrchol gyda phecyn argyfwng costau byw ar gyfer myfyrwyr.

 

Gweithredu ar unwaith ar gyllido myfyrwyr:
 • Cynyddu benthyciadau cynhaliaeth yn unol â chwyddiant, wedi'i ôl-ddyddio i fis Mehefin 2022, ac ymrwymiad i adfer grantiau cynhaliaeth wedi’u hariannu’n deg.
 • Cyflwyno benthyciadau di-log fel y gall pawb gael mynediad at gyllid myfyrwyr
 • Cyflog Byw i brentisiaid
 • Cyllido cynhaliaeth ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir
 • Cyflog Byw ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
 • Ymestyn cymhwysedd ar gyfer Credyd Cynhwysol i bob myfyriwr a phrentis

 

Sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu cael mynediad i lety trwy:
 • Sicrhau bod 35% o'r holl lety myfyrwyr yn fforddiadwy, gyda rhenti ynghlwm ag incwm cyfartalog myfyrwyr
 • Ymrwymo i reoli rhenti dros gyfnod y llywodraeth nesaf

 

Buddsoddi mewn darpariaeth gofal iechyd lleol er mwyn:
 • Dileu rhestrau aros ar gyfer gofal iechyd meddwl
 • Sicrhau nad oes unrhyw darfu ar lwybrau gofal pan fydd pobl yn cyrraedd 18 oed neu'n symud tŷ ac yn symud ar draws y DU
 • Diweddaru rheoliadau mewn gofal iechyd ar gyfer cadarnhau rhywedd er mwyn rhoi pwerau i feddygon teulu a nyrsys gynnig presgripsiwn ar gyfer hormonau

 

Beth mae Myfyrwyr yn ei Feddwl.

Mae 94% o fyfyrwyr yn torri’n ôl ar wariant oherwydd yr argyfwng costau byw

Mae 89% o fyfyrwyr eisiau gweld grantiau cynhaliaeth sy'n cyfateb i'r Cyflog Byw.

Mae 91% o fyfyrwyr yn credu y dylid talu’r Cyflog Byw Gwirioneddol i brentisiaid