5. Dyfodol Iach

Y presennol a’r dyfodol

Arferai'r GIG fod y system iechyd fwyaf blaenllaw yn y byd – ac ar ôl blynyddoedd o danariannu systemig, mae ar ei gliniau.

Fel myfyrwyr, rydym yn ddefnyddwyr y GIG ac yn nyrsys, meddygon, parafeddygon, llawfeddygon, anesthetyddion, bydwragedd, seiciatryddion, a radiolegwyr dan hyfforddiant.

Mae argyfwng iechyd meddwl yn effeithio ar bobl ifanc a myfyrwyr ledled y DU. Mae’n annodd dirnad bod ein GIG bellach mewn sefyllfa lle na all plant mewn argyfwng gael y gofal y mae gwir ei angen arnynt.

 

Presennol a dyfodol amgen

Ym 1937, 11 mlynedd cyn sefydlu'r GIG, roedd myfyrwyr yn cydweithio i sicrhau gofal iechyd am ddim ar y campws i'w gilydd.

Gallem fod â dyfodol lle mae gofal iechyd o ansawdd uchel ar gael am ddim i bob person yn y DU – a GIG y mae trethdalwyr yn falch o’i ariannu ac y mae staff yn falch o weithio ynddo.

Pe bai pawb yn gallu trefnu apwyntiad â meddyg teulu a chael mynediad at y gofal iechyd sydd ei angen arnynt heb arosiadau hir, a bod holl staff y GIG yn cael eu talu’n deg, nid yn unig y byddem yn gymdeithas iachach ond byddem yn fwy cynhyrchiol, gyda mwy o gyfle a mynediad i’n llawn botensial.

Syniadau polisi

Gwneud y DU yn archbwer iechyd

Cyflawni chwyldro mewn ymchwil, cyllido cyfleusterau lefel uchel, ariannu pob myfyriwr gofal iechyd yn gyhoeddus a buddsoddi mewn myfyrwyr ymchwil a hyfforddiant ôl-ddoethurol fel y gallwn harneisio’r chwyldro technoleg byd-eang ac arwain y byd ym maes gofal iechyd.

Ymestyn gofal iechyd sy’n gysylltiedig â thrawsnewid, gan fuddsoddi mewn hyfforddiant ar gyfer staff y GIG yn awr ac yn y dyfodol, a rhoi pwerau i feddygon teulu a nyrsys gynnig presgripsiwn am hormonau ar gyfer gofal iechyd sy’n cadarnhau rhywedd.

Ariannu'r rhai sy'n gweithio yn y GIG: talu pob gweithiwr gofal iechyd yn deg, gan gynnwys ariannu bwrsariaethau ar gyfer pob myfyriwr gofal iechyd.

Chwyldro mewn ymateb ac atal ar gyfer gofal iechyd meddwl

Cynnydd sylweddol o ran gallu gwasanaethau, recriwtio a dargadwedd i ddiwallu anghenion cynyddol gwasanaethau iechyd meddwl y GIG yn y tymor hir.

 Arloesi a buddsoddi mewn ymchwil a hyfforddiant ar gyfer proffesiynwyr gofal iechyd ac eraill sy'n gweithio mewn rolau rheng flaen gyda'r rhai sy'n profi iechyd meddwl gwael.

Cyflawni chwyldro mewn gofal ataliol a lleihau niwed: mynd i'r afael ag achosion salwch corfforol a meddyliol, e.e. tlodi a straen, ac ariannu sefydliadau cymunedol i fynd i'r afael ag unigrwydd.

Mynd i'r afael ag achosion salwch meddwl gan gynnwys dileu tlodi myfyrwyr

  • Dileu tlodi a straen fel methu â fforddio bwyd a thai
  • Ariannu sefydliadau cymunedol, gan gynnwys undebau myfyrwyr, sy'n meithrin cyfeillgarwch, yn mynd i'r afael ag unigrwydd ac yn gwella hunan-barch.

 

Beth mae Myfyrwyr yn ei Feddwl

Mae 98% o fyfyrwyr am weld amseroedd aros y GIG yn cael eu lleihau.

Mae 77% o fyfyrwyr yn credu y dylai buddsoddi mewn gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant yn y GIG, mewn addysg ac ar-lein fod yn brif flaenoriaeth.

Roedd 62% o fyfyrwyr yn gweld ymestyn y ddarpariaeth gofal iechyd yn ymwneud â thrawsnewid fel mater o flaenoriaeth.