Let apprentices live: raise the apprentice minimum wage to the Real Living Wage

The apprentice minimum wage is currently £5.28 per hour in Wales and across the UK. This is unliveable, but we have a vision for change.

Apprenticeships should be a mechanism of social change; allowing people to train without taking on debt, and retrain and upskill throughout their careers. They are also vital in tackling the climate crisis, getting young people into the careers they're passionate about and opening up new pathways into exciting professions.

But people cannot take advantage of these incredible opportunities if they cannot afford to support themselves or their families whilst they train.

No one can live on £5.28 per hour. Sign the petition to ask the UK Government to raise the apprentice minimum wage to the Real Living Wage

__________________________

Yr isafswm cyflog i brentisiaid ar hyn o bryd yw £5.28 yr awr. Mae’n amhosib byw ar hyn, ond mae gennym weledigaeth ar gyfer newid.

Dylai prentisiaethau fod yn fecanwaith ar gyfer newid cymdeithasol, gan ganiatáu i bobl gael hyfforddiant heb fynd i ddyled, yn ogystal ag ailhyfforddi ac uwchsgilio trwy gydol eu gyrfaoedd. Maent hefyd yn hanfodol wrth fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd; gallant roi cyfle i bobl ifanc ddechrau yn y gyrfaoedd y maent yn angerddol amdanynt ac agor llwybrau newydd i broffesiynau cyffrous.

Ond ni all pobl fanteisio ar y cyfleoedd anhygoel hyn os na allant fforddio cynnal eu hunain neu eu teuluoedd tra byddant yn derbyn hyfforddiant.

Ni all neb fyw ar £5.28 yr awr. Arwyddwch y ddeiseb i ofyn i’r Llywodraeth y DU godi’r isafswm cyflog ar gyfer prentisiaid i’r Cyflog Byw Gwirioneddol

 

150 signed so far. Help us get to 1000!

Will you sign?

Illustration