NUS Wales Steering Committee Candidates

Taya Gibbons - Withdrawn / Tynnu'n ôl

 

REDHWAN AL-AMRI

Hello, my name is Redhwan, I am running for the Wales Steering Committee. The reason I chose to run for this position is that I do believe in the benefit of being a member of the NUS Wales Conference in actively shaping and leading universities’ campaigns by bringing together students from all over the UK and building focused, high-impact campaigns that can win. If I am elected, I will ensure to look closely at the big issues facing students today. Together we achieve national change for students.

Helo, fy enw i yw Redhwan, rwy'n sefyll ar gyfer Pwyllgor Llywio Cymru. Y rheswm pam y dewisais i sefyll am y rôl hon yw fy mod yn credu bod mantais mewn bod yn aelod o Gynhadledd UCM Cymru, drwy fynd ati i lywio ac arwain ymgyrchoedd prifysgolion. Hynny drwy ddod â myfyrwyr o bob rhan o’r DU at ei gilydd a chanolbwyntio ar adeiladau ymgyrchoedd ag effaith uchel y gallwn eu hennill. Os caf fy ethol, byddaf yn sicrhau fy mod yn edrych yn fanwl ar y materion o bwys sy'n wynebu myfyrwyr heddiw. Gyda'n gilydd rydym yn cyflawni newid cenedlaethol i fyfyrwyr.

 

YUNPENG CHEN

Hi, yup, good day. I‘m Alano (Yunpeng Chen), the first-year doctoral student from UWTSD. I have been studying and working at the university in the UK and China as a student representative and lecturer for several years, so I can understand and offer sufficient support to the students here, especially for ethnic minorities, the LGBTQ+ community, the international students in Swansea, and PGR students group. I would be very grateful for your support and treasure every chance I get to support you. Please vote for me and don't hesitate to contact me if you want. Have a nice day.

Helo, a dydd da i chi. Alano (Yunpeng Chen) ydw i, myfyriwr doethuriaeth blwyddyn gyntaf o PCyDDS. Rwyf wedi bod yn astudio ac yn gweithio yn y brifysgol yn y DU a Tsieina fel cynrychiolydd myfyrwyr a darlithydd ers sawl blwyddyn, felly gallaf ddeall a chynnig cefnogaeth ddigonol i'r myfyrwyr yma. Hyn yn enwedig ar gyfer lleiafrifoedd ethnig, y gymuned LHDTC+, y myfyrwyr rhyngwladol yn Abertawe, a grŵp myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Byddwn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth ac yn trysori pob cyfle a gaf i'ch cefnogi. Pleidleisiwch i mi os gwelwch yn dda, ac mae croeso i chi gysylltu â mi os ydych chi am wneud hynny. Mwynhewch y diwrnod.

 

Deio Owen - Withdrawn / Tynnu'n ôl

Alex Meers

No Manifesto

Dim Maniffesto

 

Jonathan Davies

No Manifesto

Dim Maniffesto

Recent responses