Increase EMA for Welsh learners

Thousands of sixth form and college students in Wales are at risk of being priced out of education because of a maintenance grant that hasn't gone up in their lifetimes. 

Education Maintenance Allowance (EMA) is a weekly £30 grant designed to support 16 to 18-year-olds in Wales, from low incomes households, with further education costs. 

But despite spiralling cost of living increases over the last two decades, EMA hasn’t increased since it was introduced in 2004. 

Around 17,000 further education students rely on EMA to continue learning but, in the context of a Cost of Living Crisis, it’s no longer fit for purpose. 

Without a change thousands of students in Wales risk being priced out of further education.  

Sign the petition and call on the Welsh Government to deliver an EMA that reflects the reality of the cost of learning today. 

As part of our campaign we are asking the following of the Welsh Government: 

  • Increase EMA to reflect costs of further education. 
  • Expand entitlement so more learners qualify for the grant. 

You can support NUS’ wider Cost of Living Campaign here and join the thousands calling for a better deal for students. 


Mae miloedd o fyfyrwyr chweched dosbarth ac mewn colegau yng Nghymru mewn perygl o gael eu prisio allan o addysg oherwydd grant cynhaliaeth sydd heb gynyddu yn ystod eu bywydau.

Mae’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) yn grant wythnosol o £30 wedi'i gynllunio i gynnal pobl ifanc 16 i 18 oed yng Nghymru, o gartrefi incwm isel, gyda chostau addysg bellach.

Ond er gwaethaf y cynnydd sylweddol mewn costau byw dros y ddau ddegawd diwethaf, nid yw’r LCA wedi cynyddu unwaith ers iddo gael ei gyflwyno yn 2004.

Mae tua 17,000 o fyfyrwyr addysg bellach yn dibynnu ar LCA i barhau â’u haddysg, ond yng nghyd-destun yr Argyfwng Costau Byw, nid yw bellach yn addas at y diben.

Heb newid mae miloedd o fyfyrwyr yng Nghymru mewn perygl o gael eu prisio allan o addysg bellach.

Llofnodwch ein deiseb i alw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno LCA sy'n adlewyrchu gwir gostau dysgu heddiw.

Fel rhan o’n hymgyrch, rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru weithredu ar y canlynol:

  • Cynyddu LCA i adlewyrchu costau addysg bellach.
  • Ehangu’r hawl fel bod mwy o ddysgwyr yn gymwys i dderbyn y grant.

Gallwch gefnogi Ymgyrch Costau Byw ehangach UCM yma ac ymuno â'r miloedd sy'n galw am well bargen i fyfyrwyr.

511 signed so far. Help us get to 1000!

Will you sign?

30 people have signed the petition

Recent responses

Illustration