Polisïau a gyhoeddwyd cyn Cynhadledd UCM Cymru

Wednesday 24-02-2021 - 15:00
Logo 3202202

To view this page in English, click here.

Mae UCM Cymru wedi cyhoeddi pob un o’r polisïau a gaiff eu trafod yng Nghynhadledd UCM Cymru ym mis Mawrth. Mae’r rhain i gyd yn bolisïau a gyflwynwyd gan gynrychiolwyr, a byddwn nawr yn pleidleisio ar y drefn ar gyfer eu trafod yn y Gynhadledd fel rhan o’r balot flaenoriaethu.

Yn y gynhadledd, bydd lle i drafod pob un o’r materion hyn, a bydd cynrychiolwyr yn cael y cyfle i ganfod mwy o wybodaeth ynghylch y materion allweddol i gyd. 

Beth yw’r polisïau sydd wedi cael eu cyflwyno? 

Cliciwch ar unrhyw un o’r syniadau polisi hyn i ddarllen crynodeb o’r cynnig.: 

Dysgu Cyfunol yn y Dyfodol

Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) i'w dysgu ar draws y brif ffrwd

Addysg cydsyniad rhywiol yn orfodol i bob myfyriwr mewn AB ac AU

Ail-wladoli Darpariaeth Prentisiaethau

 

Crynodebau o Syniadau Polisi


 

Dysgu Cyfunol yn y Dyfodol - cyflwynwyd gan: Undeb Myfyrwyr Grŵp Llandrillo-Menai

Pwnc:

Oherwydd y pandemig cyfredol, mae myfyrwyr wedi addasu i ddysgu ar-lein, gyda dysgu wyneb-yn-wyneb lle bo hynny'n bosibl oherwydd canllawiau'r llywodraeth. Mae myfyrwyr wedi sôn eu bod yn mwynhau dysgu ar-lein ond ar gyfer y dyfodol, maent yn teimlo ei bod yn bwysig cael dysgu cyfunol; ar-lein ac wyneb-yn-wyneb.

Pam mae hyn yn bwysig i ni fel mudiad?

Yn ogystal ag addysg, mae iechyd meddwl hefyd yn un o brif flaenoriaethau UCM Cymru.

Sut olwg fyddai ar y byd pe byddem yn datrys hyn?

Mae myfyrwyr wedi sôn bod dysgu cyfunol yn bwysig i'w hiechyd meddwl a'u llesiant a hefyd i'r amgylchedd.

O ran iechyd meddwl a llesiant, mae'n bwysig bod myfyrwyr yn gallu gweld eu cyd-ddisgyblion / ffrindiau a threulio amser ar safle’r coleg lle bo hynny'n bosibl.

O ran yr amgylchedd, byddai dull dysgu cyfunol yn lleihau costau teithio a'r effaith ar ein hamgylchedd.

 

Sgiliau Byw'n Annibynnol (SBA) i'w dysgu ar draws y brif ffrwd - cyflwynwyd gan: Coleg Cambria

Pan fydd myfyrwyr SBA yn gorffen eu hastudiaethau SBA, maent yn aml yn symud ymlaen i gyrsiau prif ffrwd, ond hefyd yn y brif ffrwd gall fod yna ddysgwyr eraill ag ADY (Anghenion Dysgu Ychwanegol) nad ydynt wedi bod trwy gwrs SBA. Efallai na fydd y dysgwyr eraill hyn wedi cael y budd na’r profiad sydd i’w gael o'r cyrsiau ychwanegol neu'r sgiliau a ddysgir i ddysgwyr SBA, megis sut i reoli perthnasoedd, ymwybyddiaeth ynghylch bod yn rhieni, hawliau a chyfrifoldebau, bwyta a byw'n iach, ymhlith llawer o bethau eraill. Mae hyn yn rhywbeth a ddylai fod yn hawl hanfodol, ac yn sbardun allweddol fel rhan o gyfle cyfartal, felly, rydym yn teimlo y dylid ei wreiddio yng nghwricwlwm Cymru.

Pam mae hyn yn bwysig:

Pan feddyliwn am gwricwlwm AB/AU rydym yn aml yn gofyn: “Sut allwn ni sicrhau bod gan bobl y sgiliau angenrheidiol ar gyfer y dyfodol?” Y ffordd orau o sicrhau'r fath beth yw gwneud yn siŵr bod pynciau sy'n paratoi'r rheiny mewn AB/AU i ymdopi yn y byd go iawn hefyd ar gael.

Er enghraifft, yn rhy aml o lawer mae myfyrwyr yn mynd i'r Coleg a'r Brifysgol heb unrhyw syniad ynghylch sut i goginio prydau syml hyd yn oed, gan arwain at ormod o fwyd tecawê, sydd yn ei dro yn ychwanegu at yr argyfwng iechyd corfforol/meddyliol presennol. Yn aml, ni fyddai gan y myfyrwyr hyn unrhyw syniad sut i dalu eu rhent, cadw trefn ar eu harian ar gyfer prynu bwyd neu hanfodion eraill, na hyd yn oed sut i smwddio eu dillad.

Rydym yn cydnabod bod sgiliau byw sylfaenol yn aml yn cael eu dysgu i fyfyrwyr trwy eu rhieni. Fodd bynnag, mae hyn yn seiliedig ar dybiaeth bod amgylchiadau ein myfyrwyr a'u rhieni i gyd yr un fath. Wrth gwrs, nid yw hyn yn wir yn aml, a dylid ystyried y ffaith hon ar gyfer pob dysgwr.

At hynny, efallai na fydd llawer o fyfyrwyr ag anabledd neu ADY ar gwrs arbenigol / SBA, ond gallent elwa o hyfforddiant yn y pynciau hyn; e.e. gallai dysgwr ag awtistiaeth astudio ar gwrs ochr yn ochr â myfyrwyr heb anableddau gydag ychydig o help ychwanegol gan yr adran ADY, ond ei chael hi'n anodd ac angen cymorth ychwanegol i ddysgu sut i ddefnyddio ffwrn yn ddiogel.

Am y rheswm hwn, rydym yn teimlo ei bod yn bwysig bod pynciau SBA ar gael ar draws pob cwrs mewn AB a chyrsiau israddedig mewn AU, fel y gall myfyrwyr a myfyrwyr ADY yn y brif ffrwd gael mynediad at y sgiliau bywyd hanfodol hynny gan sicrhau bod pob myfyriwr yn cael yr un cyfleoedd.

Mae Natspec [Cymdeithas y Colegau Arbenigol Cenedlaethol] yn disgrifio pynciau SBA fel rhai sy'n galluogi:

“... myfyrwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau mewn meysydd fel cadw'n ddiogel, bod yn iach, gofalu am eu cartref eu hunain, a delio â phroblemau. Byddai myfyrwyr hefyd yn cael cyfle i gymryd unedau dysgu sy'n ymwneud ag agweddau ar y gymuned ehangach, fel mynd o gwmpas y lle, cyd-dynnu â phobl eraill, hawliau a chyfrifoldebau, ac ymdopi â phrofiadau."

Sut olwg fyddai ar Gymru pe byddem yn datrys hyn:

Byddai sicrhau bod y 15 sgìl craidd ar gael i'r brif ffrwd, yn ogystal ag SBA yn y 6ed dosbarth / AB / AU, yn ddatblygiad blaengar i’r perwyl hwn o ran cynorthwyo cydraddoldeb ar draws Cwricwlwm Cymru ar gyfer addysg ôl-16. Mae ein galwad am hyn yng Ngholeg Cambria eisoes yn gweithio ar gynllun gweithredu gwelliant parhaus dan arweiniad ein Rheolwr Cynhwysiant; byddai hwn yn alluogwr allweddol ar gyfer uwchsgilio a hyfforddi staff ar gyfer y brif ffrwd yn ogystal â SBA.

15 maes craidd Natspec a ddefnyddir mewn colegau enghreifftiol:

 • Cyfathrebu yn y Gymuned
 • Mynediad yn y Gymuned
 • Cludiant Cymunedol
 • Sgiliau Coginio
 • Glanhau Domestig
 • Bwyta’n Iachus
 • Diogelwch yn y Gegin
 • Arferion Golchi Dillad
 • Rheoli Arian
 • Ymwybyddiaeth Bersonol
 • Hylendid Personol
 • Diogelwch yn y Gymuned
 • Diogelwch yn y Cartref
 • Ymwybyddiaeth Gymdeithasol
 • Sgiliau Cymdeithasol

Credwn y dylai'r rhain hefyd fod ar gael ar gyfer myfyrwyr yn y 6ed dosbarth, AB ac AU ledled Cymru, gan y bydd angen i'n holl fyfyrwyr ar ryw adeg ddelio â phob un o'r meysydd hynny; mae gwybod sut i ddefnyddio'r sgiliau hynny yn hanfodol ar gyfer llwyddiant mewn bywyd a chyflogaeth.

Trwy ddysgu'r rhain yn y coleg a/neu'r brifysgol, byddech chi'n helpu myfyrwyr i baratoi'n well ar gyfer ymdopi yn y byd yn gyffredinol. Bydd hyn yn arwain at Gymru Fwy Cyfartal.

Dogfen: Gwerth datblygu sgiliau byw'n annibynnol mewn addysg yn hytrach na lleoliad gofal.

 

Addysg cydsyniad rhywiol yn orfodol i bob myfyriwr mewn AB ac AU - cyflwynwyd gan: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Nodyn am y cynnwys: ymosodiad a thrais rhywiol.

Crynodeb

Mae angen rhaglen cydsyniad addysgol sydd â’r nod o hwyluso sgyrsiau cadarnhaol, gwybodus a chynhwysol am gydsyniad mewn prifysgolion a cholegau ledled Cymru i atal aflonyddu ac ymosodiadau rhywiol ar gampysau ac yn y gymuned ehangach.

Y mater sy'n wynebu myfyrwyr

Mae yna ddiffyg addysg ar gyfer myfyrwyr ynghylch cymhlethdodau cydsyniad. Daw myfyrwyr sy'n cyrraedd addysg bellach ac addysg uwch o ystod o gefndiroedd, ac mae ganddynt wahanol lefelau o ddealltwriaeth ynghylch cydsyniad. Nid yw cydsyniad yn rhan o'r cwricwlwm cyfredol, felly rydym yn dibynnu ar fyfyrwyr i ddysgu am gydsyniad gan deulu neu ffrindiau.

Gall diffyg addysg am gydsyniad roi pobl ifanc mewn perygl o gyflawni trais rhywiol neu fod yn ddioddefwyr. Mae darparu addysg am gydsyniad yn gynnar yn allweddol wrth helpu pobl ifanc i ddod i adnabod a gwrthsefyll ymddygiad gorfodol mewn perthnasoedd rhamantus.

Bydd rhai myfyrwyr yn cyrraedd addysg uwch gan barhau â diwylliant treisio a beio dioddefwyr. Yn ôl y Guardian amcangyfrifir bod 50,000 o ddigwyddiadau o gam-drin neu aflonyddu rhywiol yn digwydd mewn prifysgolion yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn. Yn ystod pandemig COVID-19 rydym wedi gweld na fu terfyn ar drais rhywiol. Rhaid i ni sicrhau bod hyn yn dod yn fater o flaenoriaeth yn ystod y pandemig a thu hwnt.

Pam mae hyn yn bwysig i ni fel mudiad?

Fel mudiad, rydym am leihau niwed a sicrhau diogelwch ein myfyrwyr. Rydym am sicrhau bod pob myfyriwr yn cael profiad cadarnhaol yn y brifysgol, a bod prifysgolion yn lleoedd mwy diogel i fyw, gweithio ac astudio. Mae addysg ynghylch cydsyniad yn hanfodol er mwyn lleihau nifer yr ymosodiadau rhywiol a digwyddiadau treisiol. Dylai fod gan bawb yr hawl i addysg hygyrch ac am ddim ynghylch cydsyniad.

Bydd addysg ar gydsyniad yn atal, a gobeithio lleihau, nifer yr ymosodiadau rhywiol mewn AB ac AU a bydd yn cael sgil-effaith i'r gymuned a gweithleoedd yn ehangach. Bydd myfyrwyr yn teimlo eu bod yn meddu ar y wybodaeth am gydsyniad. Bydd addysg am gydsyniad yn grymuso unrhyw un i dynnu sylw at ymddygiad niweidiol pan fydd yn ei weld.

Egwyddorion sylfaenol wrth gyflwyno hyn yn ehangach:

 • Cynorthwyo sefydliadau AB ac AU i ddatblygu a chynnal hyfforddiant.
 • Sicrhau bod staff sy'n gymwys yn ddiwylliannol, yn sensitif ac wedi'u hyfforddi'n broffesiynol yn darparu addysg gydsynio.
 • Herio beio dioddefwyr a diwylliant treisio.
 • Cymhwyso syniadau am gydsyniad mewn ffordd sy’n berthnasol i sefyllfaoedd mewn bywyd go iawn.
 • Addysg ar y croestoriad sy'n gallu bodoli rhwng hil, rhywedd, rhywioldeb a.y.b.
 • Dealltwriaeth allweddol ynghylch pam mae cydsyniad yn bwysig
 • Tynnu sylw at y gwahanol ddiffiniadau a ffurfiau o dreisio a chymhlethdodau cydsyniad.
 • Grymuso myfyrwyr i wybod sut i ofyn am gydsyniad.
 • Deall sut olwg sydd ar gydsyniad llafar, brwdfrydig
 • Sut i ymateb i “na” yn barchus.
 • Brwydro yn erbyn diwylliant treisio a beio dioddefwyr
 • Grymuso myfyrwyr i greu diwylliant cydsynio cadarnhaol.

Syniadau ar gyfer Gweithredu

Dylai sefydliadau, cyrff y sector a llywodraethau weithio mewn partneriaeth agos ag undebau myfyrwyr ac UCM i ddatblygu'r hyfforddiant cydsynio a'i wreiddio yn y cwricwlwm. Dylent gynnal cyfathrebiad dwy ffordd â myfyrwyr i ddeall y problemau sy'n eu hwynebu, tynnu sylw at atebion allweddol, a chydweithio i wreiddio addysg cydsyniad rhywiol yn y cwricwlwm. Rydym am i UCM weithio ar y cyd â'r sector i ddatblygu hyfforddiant i helpu ein myfyrwyr. Rydym yn gofyn i UCM ymgyrchu ac felly lobïo sefydliadau AU/AB i ddatblygu a chyflwyno hyn fel rhan o’u cwricwlwm, a gweithio gyda'r llywodraeth i sicrhau bod addysg gydsynio yn cael ei gweithredu fel rhan orfodol o addysg i bawb.

 

Ail-wladoli Darpariaeth Prentisiaethau - cyflwynwyd gan: Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid (CGyP)

Issue:

Mae dros 70% o brentisiaethau yn cael eu darparu gan ddarparwyr hyfforddiant preifat. Nid yw'r darparwyr hyn yn dod o dan ddeddf addysg (1994), does dim gofyniad am gynrychiolaeth dysgwyr, dydyn nhw ddim yn dod o dan gwmpas amddiffyniad methdaliad colegau, ac nid yw'n ofynnol iddynt fod â chynrychiolaeth dysgwyr na staff ar eu byrddau.

Ynghyd â chyflogau difriol o isel, y mater mwyaf dybryd sy'n wynebu prentisiaid ledled Cymru yw ansawdd eu haddysg. Mae Llywodraeth Cymru wedi ceisio mynd i’r afael â hyn, ond ni welsom unrhyw newid sylweddol yn nifer y prentisiaid sy’n derbyn yr hyfforddiant y mae ganddynt hawl iddo; yr addysg honno mae darparwyr yn derbyn tâl amdani, ac sy'n rhoi hawl i gyflogwyr dalu cyfradd is i brentisiaid.

Mae prentisiaethau yng Nghymru wedi datblygu dau fodel hyfforddiant sy’n cystadlu yn erbyn ei gilydd. Mae'r proffesiynau hynny sy’n draddodiadol wedi cynnal prentisiaethau, fel adeiladu, peirianneg a thrin gwallt, yn parhau i ddarparu eu hyfforddiant yn bennaf trwy drefniant diwrnod, neu gyfnod hwy, yn y coleg. Mae angen i gyflogwyr ddeall, er mwyn datblygu sgiliau a dealltwriaeth newydd, bod angen i brentisiaid dreulio amser i ffwrdd o'r gweithle.

Mae cyflogwyr a diwydiannau sydd wedi mabwysiadu prentisiaethau yn fwy diweddar, Blynyddoedd Cynnar, Manwerthu a Gweinyddiaeth Busnes, wedi datblygu model gwahanol. Mae'r model Ymwelydd Asesydd yn sicrhau bod prentisiaid yn y gweithle yn llawn-amser, a rhaid iddynt drefnu eu dysgu i ffwrdd o'r gwaith o amgylch eu dyletswyddau yn y gwaith. Yn hytrach na dysgu gyda phrentisiaid eraill, darperir eu hyfforddiant trwy ddysgu cyfunol ar-lein. Yna bydd asesydd yn ymweld â'r prentis yn ei weithle unwaith bob 4-12 wythnos.

Mae'n warthus bod dysgu ar-lein mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion yn flaenoriaeth genedlaethol y bwriedir ei ddirwyn i ben cyn gynted â phosibl, ond mae'n parhau i fod yn norm i'r mwyafrif o brentisiaid.

Mae'r model ‘diwrnod yn y coleg’ hefyd yn caniatáu i brentisiaid ymgysylltu â phrentisiaid eraill, cymharu profiadau a chyrchu gwasanaethau cymorth sydd ar gael mewn coleg AB. Er gwaethaf degawd o doriadau, mae colegau AB yn dal i ddarparu mynediad at ofal plant, cymorth i fyfyrwyr, cymorth iechyd meddwl ac addysg rhyw a pherthnasoedd. Yn etholiad 2019 rydym hefyd wedi gweld colegau AB yn cefnogi ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr gan sicrhau nad yw pobl ifanc yn colli’r hawl i bleidleisio.

Ar hyn o bryd mae'r canllawiau'n caniatáu diffiniad eang iawn o'r hyn a elwir yn hyfforddiant i ffwrdd o’r gweithle. Rydym yn cynnig y dylid newid y canllawiau hyn fel a ganlyn:

 • Diwrnod, neu gyfnod hwy, yn y coleg fel y model cyflwyno safonol
 • Rhaid i unrhyw fodel arall ddangos ei fod yn cynnig yr un mynediad at gymorth ac amgylchedd dysgu cymheiriaid er mwyn cael ei ystyried yn gymwys i dderbyn cyllid.
 • Mae angen lleihau'r pwyslais ar hyblygrwydd i gyflogwyr, er mwyn canolbwyntio ar ddarparu ansawdd i brentisiaid a gwerth am arian i'r cyllidwr.

Byddai dysgu fel hyn yn ei gwneud yn symlach i brentisiaid ddysgu sgiliau hanfodol yn yr iaith o’u dewis. Yn rhy aml o lawer mae prentisiaid yn siarad am fethu â chael gafael ar sgiliau hanfodol yn Gymraeg.

Pwy sy'n elwa?

Fel y gwelwn o'r arolwg cyflog Prentisiaeth, y prentisiaethau sydd leiaf tebygol o gyflawni'r gofyniad cyfreithiol lleiaf o ran hyfforddiant i ffwrdd o'r gweithle yw'r prentisiaethau hynny a wneir yn bennaf gan fenywod. Nid yw’n iawn fod gennym system brentisiaeth sy'n sicrhau hyfforddiant ac addysg o ansawdd uchel ar ffurf diwrnod yn y coleg i ddynion ifanc, mewn peirianneg ac adeiladu, tra bod prentisiaeth ym maes gofal cymdeithasol a manwerthu yn golygu gwaith â chyflog isel heb unrhyw addysg na hyfforddiant.

Dod o Hyd i'r Cyllid

Ni fyddai'r newid hwn yn arwain at unrhyw gyllido ychwanegol o un flwyddyn i’r nesaf. Mae'r prentisiaethau hyn eisoes yn derbyn cyllid, ond nid yw prentisiaid yn derbyn eu haddysg.

Credwn y byddai'r newid hwn yn gwella profiad addysgol prentisiaid yn sylweddol. Byddai hefyd yn caniatáu i brentisiaid gwrdd â phrentisiaid eraill a chael mynediad at wasanaethau a ddarperir yn fwyaf effeithlon yn ganolog. Byddai'n symud ffocws ein rhaglen brentisiaeth o'r “hyn y gall cyflogwyr a darparwyr ddianc ag ef” i system sgiliau sy'n addas at y diben.

Mae UCM Cymru yn galw am:

 • Rhyddhau prentisiaid i fynychu coleg fesul diwrnod, neu am gyfnodau hwy, i fod yn norm i rai dan 25 oed.
 • Bod pob prentis i gael ei dalu o leiaf y Cyflog Byw
 • Cymorth iechyd meddwl hygyrch wedi'i ariannu ar gyfer pob prentis
 • Cyllido prentisiaethau i dalu cost offer ac arfau sy'n hanfodol i brentisiaeth
 • Prentisiaethau Cymraeg a dwyieithog wedi’u hariannu’n briodol

Related Tags :

More NUS Wales Articles

More Articles...